Studieteknik för din inlärning

Från det att utbildning och skola dök upp som företeelser i form av akademier och forum i antikens Grekland och Rom fram till början på förra seklet så har undervisningen, och därmed lärandet, följt en tydlig och sällan ifrågasatt mall. Idag brukar vi beskriva denna typ av skola som katederundervisning eftersom den i princip alltid bestod av en lärare eller föreläsare som inför en samlad grupp studenter, elever eller åhörare framförde sin kunskap. De som var där för utbildning, alltså eleverna eller åhörarna, satt tyst och stilla och tog in den kunskap de gavs från talaren. Aldrig förekom ifrågasättanden eller dynamiska diskussioner, och inte heller tog elever något annat ansvar för sin utbildning än att de lyssnade. Det skulle faktiskt dröja ända fram till 1900-talets början innan man började fundera över frågan om hur kunskap bäst befästs hos en elev och hur man lär sig nya saker på mest effektivt sätt. Från de tidiga åren under det århundradet hämtar vi än idag inspiration när vi utformar och utvärderar det som vi kallar för studieteknik, pedagogik och lärande. Under det sekel som gått sedan de första pionjärerna började ifrågasätta det etablerade sättet att lära sig saker så har vi hunnit dra en del slutsatser som idag mer eller mindre ses som sanningar när det gäller utbildning och skola.

PBL – Problembaserat lärande

Problembaserat lärande eller PBL (ursprungligen Problem Based Learning) växte fram som en populär form för utbildning på flera kanadensiska universitet under 1960-talet. Man upptäckte att de studenter vars individuella studieteknik innebar att de pluggade i grupp frivilligt, ofta hade bättre resultat än andra studenter. Efter att man tittat närmre på hur de dessa grupper fungerade så kunde man snabbt se att de genom att problematisera och ifrågasätta varandras uppfattningar fort effektiviserade sina egna metoder för inlärning. Detta jämfördes med studenterna som hade som studieteknik att enskilt sitta och läsa sig till kunskap, och det blev då alltmer tydligt att gruppdynamik spelar en viktig roll inom utbildning och lärande. I den moderna och tydliga definitionen av PBL så spelar gruppen fortfarande en mycket stor roll, och det är just inom gruppen som man ska definiera begrepp och frågeställningar man fått och endast som ett stöd finns en lärare tillgänglig. Denne ska dock enligt denna metod eller studieteknik inte komma in i gruppen med facit eller färdiga svar på ens de mest grundläggande frågor, utan det ska gruppen i så stor utsträckning som möjligt lösa på egen hand.

Är PBL något för dig?

Inom svensk skola och på flera universitet i landet så bedrivs en del utbildning helt enligt PBL. Den som överväger en utbildning där den här metodiken eller pedagogiken är den förhärskande bör vara medveten om att det innebär vissa utmaningar för den studerande. Om man till exempel vet att man allra bäst tycker om att lära sig genom att läsa på egen hand eller om man har svårt att passa in i grupper så kan det bli riktigt jobbigt med den här studietekniken. Titta därför noga igenom alla program och kurser för att se vilken metod som används dit du vill söka.